2020

TEDx

Vyom Bhilai

Vyom Raipur

2019

Farewell Bhilai

Farewell Raipur

Placement Nama

Sach Hue Sapne

2018

Farewell Bhilai

Farewell Raipur

HR Conclave

Vyom Bhilai

Vyom Raipur